Προχωρά νέο αντιπλημμυρικό έργο στην Εύβοια. Συγκρκριμένα δόθηκε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου «Οριοθέτηση και αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Χιλιαδούς» στους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων & Κύμης-Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.

Φορέας του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Περιγραφή του έργου

Το υπό μελέτη τμήμα του ρέματος Χιλιαδούς (ή Λάμαρης), αφορά από την εκβολή του στη θάλασσα μέχρι την ανάντη θέση όπου το ρέμα συναντά το όριο της περιοχής Natura 2000 και από το ανάντη όριο της περιοχής Natura 2000 στην περιοχή του οικισμού Στρόπωνες έως τη Χ.Θ. 9+125. Το μήκος της πρώτης περιοχής είναι 4.275 μ. και της δεύτερης 1.775 μ., ήτοι συνολικά 6.050 μ.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και συγκεκριμένα για τα πρώτα 3 χλμ. στα όρια των Δ.Ε. Διρφύων & Δ.Ε. Κύμης και στο υπόλοιπο τμήμα εντός της Δ.Ε. Διρύων, Τ.Κ. Στροπώνων.

Το εμβαδό της λεκάνης απορροής είναι 39,05 km2.

Συνοπτικά τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος Χιλιαδούς είναι:

  • Προστασία του αριστερά (δυτικού) πρανούς με κατασκευή τοιχείου διευθέτησης με συρματοκιβώτια,
  • Ενίσχυση του δεξιά (δυτικού) πρανούς για προστασία του παρακείμενου δρόμου και αποκατάσταση της υδραυλικής επάρκειας της ενεργού κοίτης με κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης με συρματοκιβώτια,
  • Προστασία από διάβρωση του πυθμένα στην περιοχή της γέφυρας Bailey στη Χ.Θ. 1+715 με στρωμνή και εγκάρσιους χαλινούς από συρματοκιβώτια,
  • Προστασία από διάβρωση του πυθμένα στην περιοχή της γέφυρας της Χ.Θ. 2+540 με στρωμνή και εγκάρσιο χαλινό από συρματοκιβώτια και αναβαθμό από συρματοκιβώτια στα κατάντη,
  • Προστασία από διάβρωση του πυθμένα στην περιοχή της γέφυρας της Χ.Θ. 4+170 με στρωμνή και εγκάρσιους χαλινούς από συρματοκιβώτια,
  • Προστασία από διάβρωση του πυθμένα μεταξύ της Χ.Θ. 2+100 και 2+325 με κατασκευή εγκάρσιων χαλινών ανά περίπου 50 μ.,
  • Σε θέσεις, όπου εκτιμάται πιθανότητα διαβρώσεων λόγω μαιανδρισμών, προτείνονται λιθορριπές θωράκισης – προστασίας πρανών, μήκους περίπου 20 μ. ανά θέση.

Τα νέα τοιχεία διευθέτησης και αντιστήριξης με συρματοκιβώτια θα κατασκευαστούν σε καλά συμπυκνωμένο φυσικό έδαφος ή επί βραχώδους υποστρώματος. Στην περίπτωση έδρασης των συρματοκιβωτίων σε φυσικό έδαφος, το βάθος θεμελίωσης θα είναι 0,50 μ. Στην εξωτερική πλευρά των τοιχείων θα τοποθετηθεί γεωύφασμα διαχωρισμού. Οι εγκάρσιοι χαλινοί θα έχουν διατομή 1,00 x 1,00 μ.

Στη Χ.Θ. 8+785 αγροτικός χωματόδρομος διασταυρώνεται με τον άξονα του ρέματος και στο σημείο αυτό υπάρχει υφιστάμενο σωληνωτό τεχνικό που αποτελείται από έναν τσιμεντοσωλήνα Φ600. Ο τσιμεντοσωλήνας, ωστόσο, είναι κατεστραμμένος και το τεχνικό δεν είναι λειτουργικό, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί, στο σημείο αυτό, μια ιρλανδική διάβαση. Προτείνεται η κατάργηση της ιρλανδικής και η αποξήλωση του τεχνικού.

Η αντιπλημμυρική λειτουργία στηρίζεται αποκλειστικά στα τοιχεία διευθέτησης και τις στρωμνές προστασίας για τη διατήρηση της υδραυλικής επάρκειας και την προστασία από διάβρωση στις περιοχές που αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των παρακείμενων ιδιοκτησιών και έργων υποδομής. Η προτεινόμενη λύση αποτελεί ρεαλιστική και βιώσιμη λύση που εξασφαλίζει αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών έξω από την ευρεία κοίτη.

Στη θέση του έργου δεν υφίστανται εγκεκριμένες οριογραμμές ρέματος, οι οποίες θα επικυρωθούν μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης. Όλα τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης θα πραγματοποιηθούν εντός των προτεινόμενων οριογραμμών του υπό διευθέτηση τμήματος του ρέματος.