Το πρόγραμμα Voucher «Επιταγή
εισόδου για νέους ηλικίας από 25 εως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», παρέχει σε άνεργους νέους, υπηρεσίες
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με αμοιβή.
Το πρόγραμμα αφορά  38.000 άνεργους,
εκ των οποίων 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ ενώ 23.000
θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα Voucher για το 2014 περιλαμβάνει:
– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων 
– Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει
τους 6 μήνες
– Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής
καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον -πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά
τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 Προβλέπονται τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων
(1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση
180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 ωρών πρακτικής
άσκησης).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 136,8 εκ. ευρώ και αφορά το σύνολο της χώρας.  Δικαίωμα
συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και
επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο
Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι
πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης
της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης
περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής
ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»:
i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Διαδικασία υποβολής,  Αίτησης Συμμετοχής:
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:
Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε
ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα
(http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».
Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης.
Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των
στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική
ιστοσελίδα της δράσης.
Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της
αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης
Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής
της.
Πηγή: star
26/7/14